BaconBrustmanDoyleHicksonInocencioJimmersonLopezMorganPragliolaTomeyValentine